Mini Sumo :
1.vieta BOLT

Micro Sumo: 
3.vieta PIRANHA

Nano Sumo: 
1.vieta BUG